Permakulturní zahradničení v době klimatické změny

“Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.”
(Galadriel ve filmu Pán prstenů)

„Monokultura funguje nejlépe v období klimatické stability. V období hůře předvídatelného počasí a klimatické změny budou monokultury riskantnější.“ (Carol Deppe: The Resilient Gardener)

***

Mění-li se dnes klima a s ním i zaběhané vzorce počasí, nic v lidském světě není touto změnou ohroženo tolik jako zemědělství. Nabízí se otázka, jak zahradničit v podmínkách méně stabilního klimatu. Malá doba ledová je dobrým výchozím bodem k odpovědi.

Globální oteplování je empiricky dobře doložený jev. Není pochyb o tom, že k němu dochází. Přesvědčivých důkazů máme mnoho. Klimatická změna zřejmě již nyní transformuje vzorce počasí, na nichž stojí soudobé zemědělství.

Dvacáté století bylo obdobím neobvykle stabilního klimatu. Tato stabilita nyní končí. Průmyslové zemědělství, které se zrodilo v tomto čase klimatického klidu, je velice mladý a křehký projekt. Nevíme, co s ním klimatická změna udělá, ani zda se dokáže adaptovat.

Permakulturní zahradničení jako odlišný způsob zajišťování jídla, vycházející z mnohem starších a klimatem prověřenějších zemědělských tradic a stavějící na principech udržitelnosti, zde může v nadcházejících letech sehrát dvojí roli.

Zaprvé roli komplementární tím, že lidem, kteří si vybudovali permakulturní zahradu, zajistí potraviny v případě, že průmyslové zemědělství v některých oblastech začne selhávat a určité potraviny budou hůře dostupné než dnes nebo zcela nedostupné.

Zadruhé roli alternativního modelu zemědělství, kolem něhož se vytvoří okruh pragmaticky orientovaných lidí, kteří budou sdílet informace, znalosti a osivo potřebné k vytvoření adaptabilního zemědělství, které se lépe dokáže vypořádat s nepředvídatelností počasí.

Obr.: Rozmanitost je základem odolného a adaptabilního zemědělství. Je v tom jistá naděje, že rozmanitost patří mezi typické rysy zahradničení.

Malá doba ledová

V dějinách evropského zemědělství existuje jedno nepříliš vzdálené období, které se s nepředvídatelností počasí muselo vypořádat, a v němž lze hledat inspiraci i poučení pro permakulturní zahradničení v době měnícího se klimatu: Malá doba ledová, jež překvapila Evropany v období vrcholného středověku a na několik staletí poznamenala celý kontinent (1300 – 1850 n. l.).

Vše začalo dlouhým vytrvalým deštěm na jaře roku 1315. V celé Evropě byla rozbahněná půda, obilí hnilo na polích. Následovalo pět let chladnějšího, vlhčejšího, bouřlivějšího a hůře předvídatelného počasí. Přechod do nového režimu byl neskutečně rychlý. Nikdo ho nečekal a nikdo na něj nebyl připraven.

Lidé neměli co jíst. Koncem prvního roku přišel hlad. Během šesti let zemřelo v celé Evropě asi milion a půl lidí hlady nebo na nemoci způsobené hladomorem. V roce 1347 vypukl dýmějový mor neboli černá smrt. Lidé umírali po milionech. Na konci epidemie roku 1351 bylo mrtvých 25 milionů lidí, tedy celá třetina evropské populace.

Takový byl nástup Malé doby ledové, která skončila až oteplením v 19. století. Pro lepší představu o tomto pohnutém a rozkolísaném období doporučuji ke zhlédnutí dokumentární film Malá doba ledová:

Následující část článku vychází z knížky The Resilient Gardener, jejíž autorka Carol Deppe věnovala jednu její kapitolu zahradničení v době klimatické změny. Zemědělství malé doby ledové, které se postupně muselo adaptovat na nové podmínky, je zde použito jako model zemědělské odolnosti (resilience).

I když byly průměrné teploty během Malé doby ledové o několik stupňů nižší než dnes, a globálně došlo spíše k ochlazení než k oteplení, přesto je pro nás tehdejší adaptace zemědělců relevantní. Největším problémem zemědělství totiž nebyly chladnější teploty, nýbrž více horších bouří, více deště, nečekaná sucha, těžko odhadnutelné počasí a jeho celková nepředvídatelnost. Na konci Malé doby ledové byli severoevropští zemědělci adaptováni na nepředvídatelné počasí.

Jaká byla situace evropského zemědělství v roce 1300 n.l., těsně před nástupem Malé doby ledové? Devadesát procent toho, co zemědělci pěstovali, bylo obilí (pšenice, oves, ječmen a žito). Zelenina, ovoce a maso tvořily zanedbatelnou část stravy. Byly zejména pro bohaté. Výnosy obilí byly nízké. Za slušný výnos pšenice se například považovalo 0,27 kg/m2. Farmaření bylo povětšinou samozásobitelské – zaměřené primárně na produkci pro vlastní rodinu, nikoli pro trh. Na trh se chodilo jen s nadbytky. Tento vzorec zemědělství fungoval do roku 1315.

Poslední tři staletí, která předcházela Malé době ledové (tzv. Středověké klimatické optimum) bylo tak přátelské počasí, že květnové mrazíky prakticky vymizely a zůstaly jen matnou vzpomínkou. Zemědělství prosperovalo ve všech směrech. Populace rostla. O to větší bylo překvapení, které způsobil příchod Malé doby ledové.

Jako zásadní problém se ukázalo přílišné lpění na obilovinách, které jsou velice zranitelné vlhkým počasím. Vydatné deště v době dozrávání obilí mohou zničit úrodu. Vítr a bouře způsobují polehnutí obilí. Jakmile se klasy dotknou vlhké země, zrní napadnou plísně a je znehodnoceno. Obiloviny byly z těchto důvodů v Malé době ledové obzvláště zranitelné. Značné riziko pro obiloviny představovaly také války, které zachvátily Evropu. Armády zabíraly obilí pro sebe, a které samy nespotřebovaly, zapalovaly, aby se ho nezmocnilo nepřátelské vojsko.

Počínaje rokem 1315 se stalo pěstování obilovin na dalších pět set let problematické. Lpění na obilovinách jako na hlavním či jediném zdroji kalorií, bylo příliš rizikové. Vznikla potřeba nového zemědělství.

Krok za krokem, pod vedením Vlámů, Holanďanů a Britů, vyvinuli postupně evropští zemědělci novou formu odolného zemědělství, které může posloužit jako model permakulturního zahradničení (či hospodaření) v klimaticky rozkolísaném světě.

Model odolného zemědělství

Základní rysy zemědělství adaptovaného na Malou dobu ledovou byly tyto:

1) Zemědělství bylo mnohem rozmanitější. Jak na individuálních statcích, tak regionálně. Většina statků pěstovala zeleninu, zejména kořenovou, ovoce, pícniny ale také obilí. Důležité byly i živočišné produkty. Vše na jednom statku. Při hůře předvídatelném počasí byly jiné plodiny spolehlivější než obilí. Rozmanitost byla základem odolnosti.

2) Více se rozšířil hrách, fazole a jiné bobovité plodiny. Největší změnou ovšem bylo zavedení bobovitých pro krmné účely. Hojně se pěstoval jetel, později také vojtěška. Jak na pastvinách, tak pro sklizeň jako krmivo. Zdokonalené soukromé pastviny s řízenou pastvou nahradily přepásané obecní pastviny. Vznikl sofistikovaný systém střídání plodin.

3) Zvířata byla mnohem důležitější než dříve. Stala se z nich integrální součást většiny statků. Střídání plodin, jehož součástí byla i pastva a krmné plodiny, nahradilo úhorový systém, kdy se pole jednou za tři roky nechávalo ležet ladem, aby se obnovila jeho úrodnost. Bobovité rostlin či pastva dokázaly obnovit úrodnost půdy lépe než úhor a k tomu ještě zajistily mléko, maso či vejce. Díky zvířatům bylo i více hnoje.

4) Lidé pěstovali mnohem více zeleniny. Zejména více dobře skladovatelné kořenové zeleniny. Na konci Malé doby ledové v roce 1850 se běžně pěstovala vodnice, řepa, tuřín, květák, zelí, kapusta, kedlubny, řepka a brambory. Tyto plodiny konzumovali buď sami lidé, nebo se jimi krmila zvířata.

5) V pozdější etapě Malé doby ledové sehrály ústřední roly brambory. Hlízy brambor jsou méně vodnaté než ostatní kořenové plodiny, jsou skvělým zdrojem proteinů a sacharidů. Brambory dávají vyšší výnosy než jakákoli jiná zelenina či obilovina a jsou méně náročné na pěstování. Bramborům se dobře daří v chladnějším a vlhčím počasí, které nevyhovuje obilovinám. Tam, kde se brambory zabydlely, populace se stabilizovala a začala znovu růst.

6) Vznikl globální trh. Mnoho zemědělců dodávalo svou produkci primárně na trh. Díky tomu mohla být půda využita pro plodiny, jimž se na daném pozemku dařilo nejlépe a potřeba pěstovat na každém statku veškeré potřebné plodiny se snížila.

7) Obilí zůstalo velice důležitou součástí výživy Evropanů. Nicméně v případě selhání lokální produkce si specializované statky mohly koupit obilí na světovém trhu, pokud produkovaly plodiny, které bylo možné prodat. Nejspolehlivější způsob zajištění obilí v době rozkolísaného počasí nebylo jeho pěstování. Jistější bylo pěstovat pestrou škálu plodin na prodej a obilí nakoupit za utržené peníze.

8 ) Lov, rybaření a sběr hub, lesních plodů či planých rostlin byly i nadále důležité všude tam, kde tyto zdroje byly dostupné.

9) Sad se stal nezbytnou součástí malých statků.

10) Jeden či více členů rolnické rodiny ovládali řemeslo či nějakou jinou dovednost, díky níž nebyla rodina totálně závislá na zemědělství. Věnovali se lovu, rybaření, dřevorubectví, přádelnictví, tkalcovství, ševcovství, drátenictví, tesařství, kolářství a mnohým dalším oborům. Někteří měli obchod, jiní vyráběli marmelády, nakládanou zeleninu, pivo či víno. Jiní se věnovali léčitelství a bylinářství. Byla to mimo jiné jakási pojistka pro případ neúrody.

Tolik tedy Carol Deppe v knize The Resilient Gardener. Za sebe přikládám k bodům č. 6 a 7 drobnou poznámku.

Středověk byl hospodářsky extrémně orientovaný na soběstačnost. Autarkní nezávislé statky, soběstačné kláštery a vesnice pro něj byly typické. Výměna části této soběstačnosti za možnost nákupu lokálně nedostatkového zboží na trhu nepochybně posílila odolnost zemědělců Malé doby ledové.

Dnes máme ovšem opačný extrém. Samozásobitelství hraje v ekonomice rozvinutých zemí zanedbatelnou roli. Většina lidí je závislá na nakupovaných potravinách, které proudí z průmyslových agropodniků do supermarketů přes rozkolísané globální trhy. Selže-li z nějakého důvodu globální trh nebo průmyslové zemědělství, dostupnost potravin může být náhle a drasticky omezena. Zdá se být proto prozíravé vyvažovat dnes tento extrém posilováním soběstačnosti a příklonem k samozásobitelství.

Myslím, že s touto vsuvkou si model zemědělství, jenž se vyvinul v Malé době ledové, zasluhuje pozornost každého, kdo se věnuje nebo chce věnovat permakulturnímu zahradničení a kdo hodlá posílit či upevnit svou potravinovou soběstačnost v nadcházejícím věku destabilizovaného klimatu a extrémního počasí.

——————————————————————————————————————————————————

O autorovi: Marek Kvapil zahradničí na svém pozemku na Hané. Je lektorem a organizátorem těchto kurzů: Semínkový kurz / Design permakulturní zahrady / Základy potravinové bezpečnosti.

32 Responses to Permakulturní zahradničení v době klimatické změny

 1. pro další informace.... says:

  pokud budete chtít získat více informací o změnách klimatu a souvislosti k zemědělství atp….určitě si přečtěte tuto knihu:
  WOLFGANG BEHRINGER KULTURNÍ DĚJINY KLIMATU

 2. Tudorovská farma na Viasat History says:

  Od 20. ledna 2014 má začít na Viasat History seriál Tudorovská farma (v češtině), viděl jsem to na youtube v angličtině, je to dost dobrý, doporučuji.
  Jaroslav Gottfried

 3. Hospodářská situace Česka says:

  Ahoj
  Tak jsem zároveň četl článek od ekonomky Švihlíkové a nějak se to děsivě všechno doplňuje. A bude hůř…
  Ale ten závěr je skvělej: ” Co byste poradila lidem? Aby více utráceli, nebo se spíše jistili na „horší časy“?
  Držela bych se reálné ekonomiky, protože se domnívám, že nás, především ten tzv. Západ, čeká „korekce“ směrem k reálné ekonomice. Pozemek je dobrý nápad, určitě zajištění vody, energie (čerpadla), osivo… Osobně bych investovala nejvíce do znalostí, jak přežít ve společnosti, která bude méně komplexní, rozvíjela schopnosti spolupráce (sítě). To bude potřeba rozhodně víc než zlato.
  Můžu radit, co budu chtít – když ekonomické fundamenty (úspory, mzdy) se nevyvíjejí dobře, tak není prostě z čeho utrácet. Poradila bych jim, aby se pokusili vytvářet sítě, komunity, družstva, ve kterých se naučí spolupracovat a ekonomicky a sociálně si pomáhat.
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Chysta-se-tajna-dohoda-ktera-nas-zotroci-Docentka-Svihlikova-bez-obalu-o-hospodarske-situaci-Ceska-297995

 4. Jana says:

  Dobrý den,
  nejdříve chci poděkovat za Vaše úžasné stránky a za spoustu inspirace.
  Ona jakákoliv rozmanitost v přírodě je dobrá. Máme smíšený sad – hrušky, švestky, třešně, blumy a samozřejmě jabloně. Jabloně jsou i různé odrůdy. Některé staré (Zlatá reneta, Turnovský granát), něco novějšího. Je vidět, že každý rok je jiný. V roce 2012 bylo všeho víc než dost a nestíhala jsem zpracovávat, vloni nebyly žádné blumy, skoro žádné třešně (když kvetly, byly úplně bílé), švestek dost a některé jabloně odpočívaly. Jaký bude letošní rok se ukáže. Po loňské dlouhé zimě stromy všeobecně neměli sílu na to, aby vytvořili dostatek pylu. Včely skoro nic nenanosily. To samé s řepkou, kterou na cca 1 ha pod námi měl zemědělec. Tím chci jen říct, že když se kdokoliv zaměří ve větším jen na jednu plodinu nebo odrůdu, v momentě, kdy se něco děje, nemusí mít nic.

  • Marek Kvapil says:

   Děkuji za Vaši poznámku.

   Naprostý souhlas, rozmanitost je základem udržitelného a adaptabilního zemědělství. Vytvářet systémy založené na rozmanitosti, to je i jeden z principů permakultury. Myslím, že zemědělství budoucnosti bude bez vysoké míry rozmanitosti přežívat čím dál tím hůřeji.

 5. tj30.1969@gmail.com says:

  Každý má šanci – Půjčky, exekuce, insolvence, směnky. 40.000. – 1.800.000. Hledáte půjčku, chcete vyřešit exekuce, máte zájem o insolvenci. Máme řešení opravdu zcela pro každého. Můžete se na nás spolehnout nabízíme kvalitu a několikaletou praxi. Pomůžeme Vám získat rychlou nebankovní půjčku. Žadatelé : zaměstnanci, podnikatelé, důchodci, matky na mateřské, i bez příjmu. Běžná doba zpracování je pouze 60 minut. Je to opravdu velmi rychlá a spolehlivá nabídka, kterou by jste měli vyzkoušet pokud máte finanční problém. Nabízíme garanci, spolehlivost, rychlost. Pro další informace mne kontaktujte Vložil/a: finanční servis sekce: Půjčka bez registru lokalita: Celá ČR

 6. Roller says:

  Dnes můžete získat rychlou půjčku ve výši 30 000–97 000 000 Kč. Online žádost podepsáním telefonické smlouvy v kanceláři. Vážná nabídka platí pro zaměstnance, důchodce, zaměstnance na částečný úvazek, matky ve veřejném školství, samostatné výdělečné činnosti, běžná doba zpracování do 30 minut. Vždy vyděláváte peníze podpisem smlouvy. Rychlá jednání, jasné vypořádání smlouvy, jasné podmínky. Postaráte se o půjčky, směnky, půjčky, konsolidace, uzavření trhu, podnikání, bydlení, rekonstrukce. Z pohodlí domova zavolejte na další informace a kontaktujte e-mailovou adresu: Michaela.rojickova55@gmail.com
  Whatsapp: +420604651865

 7. wogeova says:

  Rychlá finanční nabídka
  Pro všechny finanční potíže jsme připraveni půjčkou s rychlým vyřízením. Rychlá a profesionální finanční půjčka od soukromého investora od 30 000 Kč až do 56 500 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou, která je stabilní po celou dobu splácení. Každou žádost posuzuji individuálně, díky tomu může tuto půjčku získat téměř každý žadatel. Toto je přímé ustanovení. Veškeré informace o této půjčce Vám poskytnu emailem: wogeovahana@gmail.com nobe whatsapp +420723117416

 8. cruz says:

  Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že tohle všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele o půjčku prostřednictvím: e-mailu: kennethfs0147@gmail.com

 9. Václav says:

  Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že tohle všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele o půjčku prostřednictvím: e-mailu: kennethfs0147@gmail.com

 10. cecillia says:

  Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že tohle všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele o půjčku prostřednictvím: e-mailu: kennethfs0147@gmail.com

 11. ANNA says:

  Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl se kontaktovat jeho email, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že tohle všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele o půjčku prostřednictvím: e-mailu: kennethfs0147@gmail.com

 12. pospichal says:

  Hledáte půjčku na dům, na podnikání, na koupi auta,
  začít svůj vlastní podnik pro osobní potřeby každého
  potřebuje půjčku s nominální úrokovou sazbou 3%
  Kontaktujte mě s následujícími údaji:pospichalladislav131@gmail.com

 13. Alena Jana says:

  Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka ve výši 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, prosím, poradím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého poskytovatele půjčky s žádostí o půjčku prostřednictvím: email: kdfin11@gmail.com

 14. Jaroslav says:

  Rychlá půjčka nebankovní půjčka nabídka kontakt hned
  ahoj, chci všem doporučit tuto legitimní úvěrovou společnost, narazil jsem na jejich inzerát zde na webu, rozhodl jsem se to vyzkoušet, byl jsem tak překvapen, když byla schválena půjčka 500 000 Kč, kontaktoval jsem je před pár hodinami, pokud potřebujete nebankovní půjčku urgentně, kontaktujte je na emailu: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com
  Whatsapp: +420730686005

 15. Eliška Karlíčková says:

  Online půjčka na cokoliv.
  Úroková sazba: 3 %.
  Doba splácení: 30 let.
  Rozsah půjčky: 30 tis. až 30 mil. Kč dle Vašich potřeb.
  Schválení do 2 hodin. Kontaktní email: NOVAPUJCKA.CZ@GMAIL.COM.

 16. Eliška Karlíčková says:

  Garantujeme rychlé vyřízení vaší žádosti o kredit.

  Rychlá a pohodlná finanční půjčka, kterou můžete využít na cokoliv. Nízká úroková sazba je stabilní po celou dobu splácení úvěru. Díky široké nabídce poskytovaných finančních úvěrů může tento úvěr získat téměř každý žadatel v ČR. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky služby. Finance, které můžete použít na cokoliv potřebujete. Tato nabídka platí pro celou ČR. E-mail: NOVAPUJCKA.CZ@GMAIL.COM.

 17. Maria Kamakova says:

  Nabídka vánočního večírku.
  Nabízíme vám velmi speciální, rychlé a snadné peněžní půjčky v rozmezí od 50 000 do 10 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. S pomocí této nabídky půjčky na konci roku můžete oslavit Vánoce a nadělit hezké dárky svým dětem, jako jsou vaši sousedé. začíná 18. listopadu až 23. prosince, tak nám pošlete zprávu na tento email: mariakamakova@seznam.cz

 18. Westlake Loan says:

  Potřebujete osobní / komerční půjčku k zahájení podnikání nebo k opravě vašeho domova?
  Refinancovat podnikání nebo koupit nemovitost, půjčku na splacení účtů/dluhů.
  Nabízíme rychlé půjčky za srozumitelných podmínek, půjčky bez překvapení. kontaktujte nás nyní na Loanwestlake@gmail.com
  telegram___https://t.me/loan59

 19. Kamakova says:

  Nabídka soukromé půjčky ihned
  Dobrý den, chcete si půjčit peníze za výhodnějších podmínek než v bance nebo nebankovní společnosti? Pak by vás mohly zajímat půjčky za výhodných podmínek od soukromých investorů. Půjčit si můžete až 50 000 Kč, až 9 000 000 Kč na 360 měsíců s 2% úrokovou sazbou. A to je něco, co vám žádná banka nenabídne. E-mail: mariakamakova@seznam.cz

 20. Maria Kamakova says:

  Garantované finanční půjčky
  Máte možnost získat tento zaručený úvěr s výhodnou úrokovou sazbou pro všechny žadatele, nabízím půjčky od 30 000 Kč do 10 000 000 Kč. Splatnost úvěru je možná až 360 měsíců s možností předčasného splacení kdykoli . Tato nabídka je určena pro celou ČR a všechny občany. Rychle zpracované celé půjčky do 24 hodin. Chcete-li zjistit, kolik a za jakých podmínek vám mohu nabídnout, e-mail: Pro více informací prosím kontaktujte mariakamakova@seznam.cz

 21. Michaela says:

  Půjčka jednotlivcům
  Dobrý den, pane a paní
  Tato zpráva je určena jednotlivcům, chudým nebo všem
  kteří potřebují konkrétní půjčku na obnovu svého života. hledáte půjčku na oživení svých aktivit nebo na realizaci projektu nebo na koupi bytu, ale máte bankovní zákaz, nebo byl váš spis v bance odmítnut. Jsem jednotlivec. Poskytuji půjčky od 5 000 do 50 000 000 Kč všem lidem schopným splnit podmínky.
  email: Michaela.rojickova55@gmail.com

 22. JAROSLAV says:

  Půjčka okamžitým převodem

  Nabídka rychlé půjčky před výplatou. V současné době nemá mnoho domácností dostatek hotovosti na realizaci životních projektů. V případě nepředvídané situace může být tento nedostatek hotovosti stejně problematický. Získání osobní půjčky online spojené s klíčovými výhodami je možné z domova do 24 hodin. My vás vedeme. Uspořádat svatbu, vyrazit na výlet, koupit si auto nebo dělat práci… Velmi často jde o nákladné životní projekty, které vyžadují půjčení peněz. Doprovázíme vás, abyste viděli jasněji a zejména získali půjčku okamžitým převodem Požádejte o půjčku e-mailem: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com

 23. Eva Pujcka says:

  Speciální nabídka promo pujcky
  Dobrý den, s cílem pomoci vám překonat různé finanční starosti a bez obtíží čelit vašim cílům do budoucna předkládám nabídku na půjčku lidem v obtížích nebo kteří chtějí pomoc s vypořádáním některých jejich finanční problémy nebo zahájit podnikání. Nabízím půjčky od 50 000 do 90 000 000 Kč na dobu splácení 1 až 35 let maximálně s úrokovými sazbami 2% a pro více informací o mé nabídce mi prosím napište nebo kontaktovat mě mailem: eva4747@email.cz

 24. Ján Ješko says:

  Půjčte si na cokoliv a bez ručitele

  Minutová půjčka online za pár minut?
  Samozřejmě. Neptáme se vás, na co si chcete půjčit. Půjčíme vám na cokoliv a bez ručitele. Preferujete nižší měsíční splátky nebo rychlé splácení? Je jen na vás, jak se rozhodnete. Dobu splácení si můžete vybrat od 3 měsíců do 10 let. Můžete si také vybrat datum splácení, které vám nejvíce vyhovuje. Nemusíte se bát ani zbytečných poplatků. Zřízení a správa půjčky je zdarma. Více informací na emailu: jeskoj55@gmail.com

 25. Svarcova says:

  Seriózní nabídka půjčky Dobrý den, abych Vám pomohl překonat různé finanční starosti a bez potíží čelil svým cílům v budoucnu, nabízím nebankovní finanční pomoc s nízkou úrokovou sazbou 2%. Nabízím půjčku lidem v nesnázích a také řešení některých jejich finančních problémů nebo zahájení podnikání. Nabízím půjčky od 20 000 do 90 000 000 Kč s maximální úrokovou sazbou 2%. Pro více informací kontaktujte na Email: lenkasvarcova77@gmail.com

 26. ÚVĚR MEZI SOUKROMOU OSOBOU A BANKOU

  Dejte nový směr vašemu projektu s námi finanční úspory pro jednotlivce i společnost.

  Budeme vás sledovat pro vaše osobní nebo profesionální aktivity a projekty. Zde můžete získat půjčku pouze s jedním z nákladů na pojištění zaplacených po obdržení kreditu..
  Zaregistrujte se nyní, pokud chcete více informací, kontaktujte mě na mé adrese
  Mail..

  e-mail: creditomutuo991@gmail.com

  Díky za pochopení…

 27. Maria Kamakova says:

  Soukromá nabídka do 24 hodin
  Jsme stabilní soukromá společnost zabývající se realitní činností a širokou škálou finančních služeb. Působíme po celé ČR. Nabízíme půjčky všeho druhu od 50 000 do 50 000 000 Kč každému občanovi, který dokáže splácet včas bez protokolu, s úrokovou sazbou 3 % a firmám. Pokud se ocitnete v těžké životní situaci a musíte platit exekuce, dražby, nevýhodné tituly nebo půjčky, které vás tíží, kontaktujte nás. mariakamakova@seznam.cz

 28. PROCHAZKOVÁ Božena says:

  Dobré ráno,
  Hledáte půjčku na opětovné spuštění vašich aktivit nebo vašich projektů vyděláváme peníze půjčky dostupné všem jednotlivcům a společnostem, se zkušenostmi v oblasti úvěrových nabídek naše struktura vytvořila velmi přátelský a právní systém pro usnadnění nabídky tak, aby byl klient bezpečnější. Pokud tedy máte nějaké problémy s bankou, finanční potíže, stavební projekty nebo jiné. Dali jsme vám k dispozici naši službu nabídky půjček, která se pohybuje mezi 5 000 EUR a 30 500 000 EUR, s plánem splácení, který je velmi příznivý pro naše kritéria nabídky půjček. Úroková sazba se pohybuje od 3% do 10% po dobu 1roky až 30 let.Žádáme vás, abyste nás kontaktovali, pokud potřebujete půjčku

  E-mail: prochazkova-bozena@email.cz

  ✅ WhatsApp Číslo: +32 465 85 86 29

  Děkuji a hodně štěstí

 29. Vojtěch Král says:

  Pomůžeme vám překonat těžké období.

  Půjčujeme částky 50 tisíc až 30 milionů, které nemusí být nutně zajištěny nemovitostí. Víme, jak se chová ekonomika a trh, a víme, jak toho využít ve svůj prospěch. Odhalíme náhlý výpadek příjmu nebo finančně náročné investice. Díky silnému finančnímu zázemí si můžeme dovolit zajistit financování jak pro živnostníky, tak pro malé a střední podniky. Zaměřujeme se na klienty ze všech oblastí ekonomiky a podporujeme jakýkoli projekt, který nám dává smysl. Požádejte o nezávaznou půjčku na e-mailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.